Huviring.ee kasutustingimused

Huviring.ee veebikeskonda (edaspidi huviring.ee) haldab Eesti Teadushuvihariduse Liit (edaspidi Liit).

 1. huviring.ee on loodud selleks, et toetada infovahetust teadushuviringide (edaspidi ring) juhendajate, noorte, lapsevanemate ning (huvi)koolide vahel. See koondab infot Eestis toimivate ringide ja siin tegutsevate juhendajate kohta, võimaldades lapsevanematel leida oma lastele sobivat teadushuviringi, juhendajatel leida oma ringi osalejaid ning (huvi)koolidel ja ringidel leida ringile sobivat juhendajat.
 2. Huviring.ee meeskond annab endast parima, et huviring.ee töötaks 24/7. Aga me ei võta vastutust võimalike kahjude või kadude osas, mis võiksid kasutajat tabada, kui huviring.ee ei tööta.
 3. huviring.ee avalikus vaates saab külastaja otsida teadushuviringe kasutades selleks erinevaid filtreerimisvõimalusi.
 4. huviring.ee ei teosta huviringide tegevuse kvaliteedikontrolli ja Liit ei vastuta ka süsteemi lisatud huviringide kvaliteedi ja juhendajate pädevuse eest.
 5. huviring.ee registreeritud kasutaja saab lisada keskkonda oma korraldatud ja/või läbiviidavaid huviringe, otsida nimetatud ringile juhendajaid ja otsida omale juhendamiseks ringe.
 6. Huviringi korraldaja ja/või läbiviija vastutab selle eest, et huviringi kirjeldustes ja tutvustamisel ning huviringi töös kasutatavate materjalide puhul on huviringi korraldaja ja/või läbiviijal olemas vajalikud omandi-, autori- ja muud intellektuaalse omandi õigused (nt tarkvara, visuaalid, piltid, muusika).
 7. Liit ei vastuta huviring.ee-s avaldatud info ega selles viidatud materjalide õigsuse, täpsuse, täielikkuse või kättesaadavuse eest, kuid annab oma parima selleks, et huviring.ee sisu ja selles avaldatu oleks õige ning täpne ja vastaks heale tavale. Selleks jätab Liit jätab endale õiguse huviring.ee keskkonnas keelduda huviringi kinnitamisest, korrigeerida sisestatud infot, eemaldada huviringe ning kasutajakontosid ning eemaldada huviring.ee keskkonnast sobimatut infot ja materjale.
 8. Tagamaks keskkonna ajakohasus ja eesmärgipärane töö, on Liidul õigus kustutada keskkonnast aegunud huviringid (huviringi toimumise lõppkuupäev on möödunud) teavitades sellest eelnevalt huviringi kontaktisikut.
 9. Liit töötleb Kasutaja poolt registreerumisel esitatud ja hiljem soovi korral muudetud andmeid muuhulgas selleks, et Kasutajat tuvastada, tagada keskkonna eesmärgipärane kasutamine ning edastada Kasutajale huviring.ee ja Liidu kohta käivat olulist infot. Anonüümsena kasutatakse andmed statistika koostamiseks ja avaldamiseks.
 10. Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.
 11. Juhul, kui kasutajal tekib küsimusi või täpsustusi seoses huviring.ee-s avaldatud huviringi info või viidatud materjalidega, siis palume pöörduda konkreetse huviringi poole.
 12. Kõigis huviring.ee-ga seotud küsimustes aitame leida lahendusi. Küsimustega olete oodatud võtma ühendust aadressil huviring@teadushuvi.ee ning otsime koos parima võimaluse tekkinud küsimustele reageerimiseks.
 13. Liidul on õigus Kasutajatingimusi igal ajal muuta, teatades muutmisest registreeritud kasutajaid e-posti vahendusel ja huviringi.ee kodulehel.
Kinnitatud Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse otsusega 14.02.2019.