Tunnustamise eesmärk on tuua esile need inimesed või asutused, kes on panustanud LTT valdkonna jätkusuutlikusse arengusse, tegevusse ning avaldada neile austust ja tänu.

Pidulik tunnustamisüritus toimub 2019 aasta teaduskommunikatsiooni konverentsil „Eesti teab? Eesti teab!“, 20. novembril 2019, Tallinnas Lauluväljaku Klaassaalis.

 Tunnustamist toetavad HTM, Eesti Teadusagentuur ja Eesti Teadushuvihariduse Liit.

 Nominentide saab esitada kuni 30. oktoobrini 2019!

 Tunnustamine toimub viies kategoorias.

 1.     LTT UUS TULIJA

 Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse noort LTT huviringi õpetajat/juhendajat, kellel on alla 3 aastane töökogemus LTT valdkonnas, koos väljapaistvate tulemustega noorte juhendamisel ja innustamisel, mis väärib esiletõstmist ja jagamist.

 Sihtrühm: noor LTT huviringi juhendaja/õpetaja.

 Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid.

 Tunnustuse saaja:

 • toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga noori LTT huvitegevuses;
 • rakendab innovaatilisi õpetamisviise, mis loovad keskkonna, kus tema noored õpivad innustunult;
 • toetab ja suunab noorte tegevust LTT huvihariduses, mille läbi on tõusnud noorte osalus ja/või saavutused erinevatel konkurssidel, võistlustel, projektides vms.

 2.     LTT AASTA TÄHT

 Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse isikut, kes on viimase kolme aasta jooksul silmapaistvalt kaasa aidanud LTT valdkonnas noorte annete avastamisele ja ideede teostamisele ning kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist.

 Sihtrühm: LTT huviringi juhendaja/õpetaja või muu LTT huvihariduses noortega tegeleva asutuse töötaja.

 Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid.

 Tunnustuse saaja:

 • teeb järjepidevat tööd noorte LTT huvide arendamisel ning toetab nende valikute ja võimaluste nägemist;
 • rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid innovaatilisi/kaasaegsed meetodeid;
 • on oma tegevustega viinud ellu LTT arengut toetavaid projekte/tegevusi, mille läbi on käivitanud uuenduslikud ettevõtmised (LTT propageerivad üritused, laagrid, töötoad, innovaatilised õpiprojektid vms).
 • on suunanud noorte algatust, mis on aidanud ja toetanud LTT valdkonna populariseerimist;
 • on loonud toimiva koostöö lapsevanemate, kolleegide ja/või teiste kogukonna liikmetega oma noorte LTT arengu toetamiseks.

 3.     LTT PÄRL

 Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse isikut, kelle aastatepikkune panus Eesti LTT huviharidusse on pälvinud laiema avalikkuse kõrge hinnangu. Tema kogu senine töö ning ühiskondlik aktiivsus on olnud teistele eeskujuks.

 Sihtrühm: isikud, kes on panustanud LTT huvitegevuse valdkonda (õpetaja, ringijuhendaja, huvikoolijuht).

 Esitaja: kohaliku omavalitsuse üksused ja teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud huviharidusalane tegevus (huvikooli juht/õppealajuhataja).

 Tunnustuse saaja on:

 • töötanud pikaajaliselt LTT huviharidusvaldkonnas ja aidanud kaasa LTT huvihariduse õppimise ja/või õpetamise arengule (kohalik tasand/riiklik tasand/rahvusvaheline tasand);
 • oma tegevusega LTT huviharidusvaldkonnas ühiskondlikult nähtav ning on panustanud selle kvaliteeti;
 • algatanud või eest vedanud LTT huviharidusalast koostööd/koostööprojekti;
 • eeskujuks/mentoriks nooremale põlvkonnale/õpetajatele;
 • tulemuslikult töötanud LTT huvihariduse väärtustamisel ühiskonnas.

 

4.     LTT HUVIHARIDUSE SÕBER

 Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse üksikisikuid või organisatsioone, kes on viimase kahe aasta jooksul oma tegevusega toetanud LTT valdkonna arengut, huvihariduse õppe kaasajastamist, edendanud huviharidust pakkuvaid asutusi või teinud tulemuslikku tööd LTT huvihariduse väärtustamiseks ühiskonnas, mis väärib esiletõstmist ja jagamist.

 Sihtrühm: organisatsioon, ettevõte, ühendus või üksikisik.

Esitaja: kõik inimesed ja organisatsioonid.

Tunnustuse saaja on:

 • arendanud ja toetanud LTT huvihariduse koostööd kogukonna, ettevõtete ja/või organisatsioonidega;
 • toetanud noori mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja/või läbiviimisel;
 • toetanud LTT huviharidust õppetöö arendamisel ja/või kaasajastamisel;
 • teinud tulemuslikku tööd LTT huvihariduse väärtustamisel ühiskonnas.

 5.     LTT VÄÄRT PRAKTIKA

 Eesmärk: auhinnaga tunnustatakse LTT valdkonna huvikoolide, organisatsioonide või ühenduste viimaste aastate ettevõtmisi, millega on märkimisväärselt panustatud LTT valdkonna arendamisse ning mis väärivad esiletõstmist ja jagamist.

Sihtrühm: KOV, meeskond, asutus, koostöövorm, huvikool.

Esitajad: kõik inimesed ja organisatsioonid.

Tunnustame väärt praktikat:

 • mis omab pikaajalist mõju LTT huvitegevuses, toetades noore individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, loovust ning ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamisel.
 • millega on panustatud õppimist ja õpetamist toetavasse soodsasse ning innovaatilisse LTT õpikeskkonda;
 • millega on mõjutatud positiivselt huvitegevuse õpetajate/juhendajate professionaalset arengut ja tööalast motivatsiooni;
 • millega on toetatud ja arendatud LTT huviharidusasutuse jaoks olulisi koostöövõrgustikke, formaal ja mitteformaal hariduse lõiminguid vms.

  Hindamiskomisjon võib otsustada välja anda rohkem või vähem tunnustusi.

Ankeeti saab täita siin https://forms.gle/JGhs2NmosTT4NcpKA

Komisjoni kinnitas Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Lisainfo

Astrid Viik

Pernova Hariduskeskus

astrid.viik@pernova.ee