21. novembril tunnustas Eesti Teadushuvihariduse Liit valdkonna parimaid. Auhinnad anti üle 

teaduskommunikatsiooni konverentsi „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?” raames.  • Nominente esitasid liidu liikmed ning seotud isikud ning otsuse langetas hindamiskomisjon. Tegemist on esimese korraga, kui LTT (loodus, teadus ja tehnoloogia) valdkonna tunnustusi välja anname. Kokku nomineeriti 42 erinevat valdkonnas tegutsejat.

  • Kokku jagati tunnustusi neljas kategoorias - aasta täht, formaal- ja mitteformaalse hariduse lõimija, LTT uus tulija ja väärt praktika.

  • Soovime LTT valdkonna tegijad tuua rambivalgusesse. Nominente said esitada liidu liikmed ning teised LTT valdkonna inimesed.

Auhinnad ja nende saajad:

Kategooria:  AASTA TÄHT - nominendiks saab esitada huviringi juhendajat/õpetajat või muud huvikooli noortega tegeleva asutuse töötajat, kes on sihipäraselt, teadlikult ja oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel LTT valdkonnas, viinud ellu LTT projekte, mille läbi on käivitanud uuenduslikud ettevõtmised (uus huviring, LTT propageerivad üritused nagu laagrid, töötoad vm). Lisaks innovaatiline uus algatus koostöös noortega, mis on aidanud ja toetanud LTT populariseerimist (noorte kaasatus).

Laureaat: Aasta täht - Mart Pitsner 

Mart on läbi aastate algatanud, korraldanud ja/või juhendanud väga paljusid erinevaid LTT projekte: rakettide ehitamisest-lennutamisest robootika, video- ja meediaringini. Mart on ka heaks näiteks, et LTT valdkonnas tegutsemiseks ei pea alati olema tehnilist haridust, oluline on entusiasm ning oskust ka teisi enda ümber sellega nakatada.

Kategooria:   FORMAAL- JA MITTEFORMAALHARIDUSE LÕIMIJA  
nominendiks sai esitada huviringi juhendajat, huvikooli, muu huvikooli või üldhariduskooli töötajat, KOVi, muud asutust. Nominent on andnud panuse mitteformaal- ja formaalhariduse asutuste koostöö arendamisse, sh koolituse korraldamisse, loonud LTT õppeprogramme üldhariduskoolidele ja töötanud välja valikaineid ja/või koostanud õppeprogramme erinevatele kooliastmetele. Juhendanud (kaasjuhendaja) õpilasi loovtööde tegemisel ja olümpiaadiks ettevalmistamisel.

Laureaat: Reine Tapp 

Auhinna saaja Reine on Pärnu linna noorsoonõunik. Tunnustamise jagamisel tõstame esile Pärnus juurutatud Eestis ainulaadset riski- ja erivajadustega laste huviharidusse kaasamise süsteemi, mis on riigis ainulaadne ja sai alguse huvikooliõpetajate ja koolide sotsiaalnõustajate vabatahtlikust tööst.

See on heaks eeskujuks kõikidele KOVidele ja kohalikele omavalitsustele.

Kategooria:   UUS TULIJA

nominendiks sai esitada LTT huviringi juhendajat või õpetajat. Kes on ettevõtlik, silmapaistev LTT huviringi juhendaja/õpetaja, kellel on vähemalt kaheaastane juhendaja kogemus. Juhendajana saavutanud väljapaistvaid töötulemusi LTT huvihariduses, oma linna või üleriigilisel tasandil (nt osalemine konkurssidel, võistlustel, näitustel vm).

LTT uus tulija - Ken Tilk 

Ken on õpetaja ja huviringi juhendaja, kelle ringidesse on suur tung. Viimase 3 aasta jooksul on väga aktiivselt osalenud LTT valdkonna populariseerimises. Tema soov on õpilastes pikaajalise huvi hoidmine ja positiivne meelestatus LTT valdkonna suhtes, et nad oleks valmis LTT valdkonnaga pikaajaliselt tegelema. Ta on tegelnud nii kooli, huviringi tasandil kui löönud kaasa kohaliku omavalitsuse projektides ning üleriiklikult.

Kategooria:  VÄÄRT PRAKTIKA 

nominendiks sai esitada üksikisikut sh huviringi juhendaja/õpetaja, meeskonda, asutust, koostöövormi. Väärt praktika on tegevus, mis omab pikaajalist mõju LTT huvitegevuses. Mis on kergesti ülevõetav, jäljendatav ja rakendatav õppetöös/praktikas. Selgitus - näiteks materjalid veebis - koduleht, e-koolikott vm. Midagi uut, mis on innovaatiline ja teistel kergesti kasutatav või on võimalus antud head praktikat oma huviringi jaoks kohandada.

Laureaat: Pernova Hariduskeskus 

Väärt praktika auhind kuulub Pernova Hariduskeskusele, kes edukalt on rakendanud keelekülmblust LTT huviringis.

Ellu on kutsutud uued projektid loomaks võrdsed võimalused eesti keelt emakeelena mitte kõnelevatele noortele ja nende peredele. Läbi projektide propageeritakse LTT huviringe.

Lisaks on Pernova Hariduskeskus tutvustanud oma head praktikat ka teistele. Hetkel on välja töötamisel antud praktika, mida teised saaksid lihtsalt kasutusele võtta.


Täname kõiki, kes esitasid nominente ning õnnitleme laureaate.